Artikel 1 Definities

 • Vevola Beheer: beheerder, `bemiddelaar’ tussen Verhuurder en Woningzoekende.
 • Woningzoekende: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die zich bij Vevola Beheer heeft ingeschreven als Woningzoekende.
 • Verhuurder: degene die een huurobject te huur heeft/had aangeboden bij Vevola Beheer of deze te huur heeft/had aangemeld op de website van Vevola Beheer.

Artikel 2 Inschrijving

 • Door in te schrijven als Woningzoekende via de website van Vevola Beheer geeft Woningzoekende Vevola Beheer opdracht te zoeken naar huurobjecten en krijgt woningzoekende het recht om afspraken te maken voor bezichtiging van aangeboden huurobjecten, mits de gevraagde inkomensgegevens akkoord bevonden zijn door de verhuurder.
 • Het staat Vevola Beheer vrij om de inschrijving niet te accepteren, zonder opgaaf van redenen.
 • Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht.
 • De inschrijving van woningzoekende is strikt persoonlijk.
 • Het ingeschreven staan als Woningzoekende bij Vevola Beheer geeft geen garantie voor het vinden van een geschikte woonruimte.

Artikel 3 Verplichtingen Woningzoekende

 • Woningzoekende is verplicht de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
 • Woningzoekende geeft aan Vevola Beheer alle informatie die noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van de opdracht. Woningzoekende is er van op de hoogte dat er contractkosten gevraagd kunnen worden.
 • Woningzoekende geeft wijziging van de inschrijvingsgegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk of per email door aan Vevola Beheer.

Artikel 4 Verplichtingen Vevola Beheer

 • Vevola Beheer geeft geen enkele garantie aan woningzoekende dat een geslaagde `bemiddeling’/overeenkomst tot stand zal komen.
 • Het staat Vevola beheer vrij een huurobject aan diverse partijen aan te bieden voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 inschrijving

 • Vevola Beheer is gerechtigd de inschrijving te beëindigen of tijdelijk te blokkeren indien Woningzoekende één of meerdere verplichtingen aan Vevola Beheer waaronder juiste invoer van gegevens, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
 • De inschrijving eindigt in ieder geval na ondertekening van een tot stand gekomen huurovereenkomst.
 • Woningzoekende heeft ten allen tijde het recht zich uit te schrijven.

Artikel 6 rechten, acceptatie

 • Aan het woningaanbod op de website van Vevola Beheer en de daaraan verbonden prijsstellingen, alsook aan mondelinge aanbiedingen, kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Vevola Beheer, danwel verhuurder staat het vrij woningzoekende niet te accepteren als huurder, zonder Dat Vevola Beheer daarvoor een reden dient op te geven